Privacy Statement

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Art Salon Holland de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld.

In deze privacyverklaring staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website.

Deze privacyverklaring zal regelmatig na organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen worden aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u Art Salon Holland bezoekt.

Persoonsgegevens die Art Salon verwerkt en de bewaartermijn

Art Salon Holland verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend, indien u deze zelf aan ons verstrekt per e-mail, per telefoon of via correspondentie. Doordat u de website bezoekt worden tevens automatisch geanonimiseerde websitestatistieken bijgehouden.

Art Salon Holland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Art Salon Holland analyseert bezoekersgedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van gepubliceerde artikelen en rubrieken eventueel af te stemmen op uw voorkeur en dat van andere bezoekers.
 

Type persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
NAW-gegevens max. 2 jaar administratieve en commerciële doeleinden
E-mail max. 2 jaar idem
Telefoonnummer max. 2 jaar idem

Delen van persoonsgegevens met derden

Art Salon Holland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Art Salon Holland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Art Salon Holland registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, paginabezoekstatistieken en eigenschappen van de door bezoekers gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Art Salon Holland de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Voor het meetproces worden enkele cookies gebruikt. Er worden cookies op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst voor het geanonimiseerd gebruik van Google Analytics. Daarnaast worden er tijdens uw bezoek aan de website een tijdelijke functionele cookie geplaatst door de softwareapplicatie Kirra van hostingbedrijf iWink. Verzamelde gegevens zijn uitsluitend voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Zie voor de op Art Salon Holland gebruikte cookies de tabel hieronder. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Naam Cookie Gebruik (Cookie wordt geplaatst door bedrijf) Levensduur
KirraSID Functionele gebruikersinstellingen & CSRF-bescherming
(iWink, Laan Corpus den Hoorn 200, 9728 JS Groningen)
Tot browser sluit
_ga Geanonimiseerde statistieken (Google) 2 jaar
_gat Geanonimiseerde statistieken (Google) 24 uur
_gid Geanonimiseerde statistieken (Google) 24 uur

 

Opslag gegevens

Voor het verzamelen van statistieken maakt Art Salon Holland uitsluitend gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics, waarbij het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens en zijn niet te herleiden tot een specifieke persoon. Art Salon Holland heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens te delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van statistische informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of in de USA onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Art Salon Holland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@artsalonholland.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Art Salon Holland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Art Salon Holland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u e-mail naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde server van Cloud Mobiel BV (Cloudmobiel.nl), met wie wij een bewerkersovereenkomst hebben afgesloten. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@artsalonholland.nl