Tournée du Chat Noir de Rodolphe Salis (1896) - Théophile Alexandre Steinlen

1400+ mensen volgen Art Salon Holland op Facebook, dat wil jij toch niet missen?

Théophile Alexandre Steinlen (1825-1923), Tournée du Chat Noir de Rodolphe Salis, 1896, kleurenlitho, 135.9 x 95.9 cm, Zimmerli Art Museum, New Brunswick, New Jersey
Théophile Alexandre Steinlen (1825-1923), Tournée du Chat Noir de Rodolphe Salis, 1896, kleurenlitho, 135.9 x 95.9 cm, Zimmerli Art Museum, New Brunswick, New Jersey
Kunstenaar Théophile Alexandre Steinlen
Land Zwitserland
Stijl / Stroming / Periode jugendstil /
moderne kunst /
20e eeuw
Locatie / Museum Zimmerli Art Museum,
New Brunswick, New Jersey, USA